PERSONUPPGIFTSPOLICY

 • 1. ALLMÄNT

 • 1.1 Denna policy om behandling av personuppgifter (”personuppgiftspolicy”) beskriver hur Palora.se v/Scandia Trading ApS (”Scandia Trading”, ”Palora.se”, ”oss”, ”vår/vårt/våra”, ”vi”) samlar in och behandlar uppgifter om dig.

 • 1.2 Personuppgiftspolicyn gäller för personuppgifter som du ger till oss eller som vi inhämtar via Palora.ses webbplats, www.palora.se (”webbplatsen”).

 • 1.3 Palora.se är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter. För all kontakt med Palora.se, se kontaktuppgifterna som anges under punkt 7.

 • 2. VILKA PERSONUPPGIFTER SAMLAR VI IN, FÖR VILKA SYFTEN SAMT DEN RÄTTSLIGA GRUNDEN FÖR BEHANDLINGEN

 • 2.1 När du besöker webbplatsen samlar vi automatiskt in uppgifter om dig och din användning av webbplatsen, t.ex. vilken typ av webbläsare du använder, vilka sökord du använder på webbplatsen, din IP-adress, bl.a. din nätverksplats, och information om din dator.

  • 2.1.1 Syftet är att optimera användarupplevelsen och webbplatsens funktion samt ut-föra riktad marknadsföring, bl.a. retargeting via Facebook och Google. Denna be-handling av uppgifter är nödvändig för att vi ska kunna tillvarata våra intressen i att förbättra webbplatsen samt visa dig relevanta erbjudanden.
  • 2.1.2 Den rättsliga grunden för behandlingen är EU:s dataskyddsförordning artikel 6.1 f.
 • 2.2 När du köper en produkt eller kommunicerar med oss på webbplatsen samlar vi in de upp-gifter som du själv lämnar, t.ex. namn, adress, e-postadress, telefonnummer, betalnings-sätt, uppgifter om vilka produkter du köper och eventuellt har returnerat, leveransönskemål samt uppgifter om den IP-adress som beställningen gjorts från.

  • 2.2.1 Syftet är att vi ska kunna leverera de produkter du har beställt och i övrigt uppfylla vårt avtal med dig, såsom att administrera dina rättigheter att returnera och re-klamera produkter. Uppgifter om dina köp kan vi också behandla för att uppfylla t.ex. lagstadgade bokförings- och räkenskapsmässiga förpliktelser. Vid köp regi-streras IP-adressen för att vi ska kunna tillvarata våra intressen och förhindra be-drägeri.

  • 2.2.2 Den rättsliga grunden för behandlingen är EU:s dataskyddsförordning artikel 6.1 b, 6.1 c och 6.1 f.

 • 2.3 När du registrerar dig för vårt nyhetsbrev sparar vi uppgifterna om ditt namn och din e-postadress.

  • 2.3.1 Syftet är att vi i vårt eget intresse ska kunna leverera nyhetsbrev till dig.

  • 2.3.2 Den rättsliga grunden för behandlingen är EU:s dataskyddsförordning artikel 6.1 f.

 • 3. MOTTAGARE AV PERSONUPPGIFTER

 • 3.1 Uppgifter som rör dig såsom namn, adress, e-postadress, telefonnummer samt ordernum-mer och särskilda leveransönskemål lämnas ut till PostNord, GLS eller en transportör som ansvarar för leveransen av de köpta varorna till dig. Vid köp av icke lagerförda varor kan ovan nämnda uppgifter skickas vidare till tillverkaren eller säljaren av den aktuella varan som i så fall sköter leveransen.

 • 3.2 Uppgifter kan överlämnas till externa samarbetspartner som behandlar uppgifterna för vår räkning. Vi använder externa samarbetspartner för bland annat teknisk drift och förbätt-ringar av webbplatsen, utskick av nyhetsbrev samt riktad marknadsföring, bland annat re-targeting, liksom för din bedömning av vårt företag och våra produkter. Bland annat lämnas uppgifter om ditt namn och din e-postadress till TrustPilot för att de på våra vägnar ska kunna skicka ut en inbjudan om att utvärdera oss på TrustPilots webbplats. Om du väljer att registrera dig blir TrustPilot personuppgiftsansvarig för de lämnade uppgifterna. Dessa före-tag är personuppgiftsbiträden som behandlar data som vi är personuppgiftsansvariga för på grundval av våra riktlinjer. Personuppgiftsbiträdena får inte använda uppgifterna i något annat syfte än att fullgöra avtalet med oss och de omfattas av sekretesskrav i hanteringen av dessa. Vi har ingått skriftliga avtal om databehandling med alla personuppgiftsbiträden som behandlar personuppgifter för vår räkning.

 • 3.3 Två av dess personuppgiftsbiträden, Google Analytics v/Google LLC och Facebook Inc., är etablerade i USA. De garantier som krävs för överföring av uppgifter till USA säkerställs ge-nom personuppgiftsbiträdets certifiering enligt EU-U.S. Privacy Shield, jfr EU:s dataskydds-förordning artikel 45.

 • 4. DINA RÄTTIGHETER

 • 4.1 För att skapa öppenhet kring behandlingen av dina uppgifter ska vi som personuppgiftsans-variga upplysa dig om dina rättigheter.

 • 4.2 Åtkomsträtten

 • 4.2.1 Du har rätt att när som helst av oss begära upplysningar om bland annat vilka uppgifter vi har registrerade om dig, vilket syfte registreringen har, vilka kategorier av personuppgifter och mottagare av uppgifter som ev. kan finnas samt upplysningar om varifrån uppgifterna kommer.

 • 4.2.2 Du har rätt att få dig tillsänt en kopia av de personuppgifter om dig som vi behandlar. Om du önskar en kopia av dina personuppgifter ska du skicka en skriftlig begäran till kon-takt@palora.se. Du kan bli ombedd att styrka att du är den du utger dig för att vara.

 • 4.3 Rätten till korrigering

 • 4.3.1 Du har rätt att få inkorrekta personuppgifter om dig korrigerade av oss. Ifall du uppmärk-sammar fel i de uppgifter om dig som vi har registrerade uppmanas du att skicka en skriftlig begäran till oss så att uppgifterna kan korrigeras.

 • 4.4 Rätten till radering

 • 4.4.1 I vissa fall har du rätt att få alla eller några av dina personuppgifter raderade av oss, t.ex. om du återkallar ditt samtycke och vi inte har någon annan rättslig grund för att fortsätta be-handlingen. I den utsträckning en fortsatt behandling av dina uppgifter är nödvändig, t.ex. för att vi ska kunna fullgöra våra rättsliga förpliktelser eller fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk, är vi inte skyldiga att radera dina personuppgifter.

 • 4.5 Rätten till begränsning av behandlingen för lagring

 • 4.5.1 Du kan i vissa fall kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas till att endast omfatta lagring, t.ex. om du anser att de uppgifter vi behandlar om dig inte är korrekta.

 • 4.6 Rätten till dataportabilitet

 • 4.6.1 Du har i vissa fall rätt att få de personuppgifter som du själv lämnat till oss utlämnade i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format samt rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.

 • 4.7 Rätten att göra invändningar

 • 4.7.1 Du har alltid rätt att göra invändningar mot vår behandling av dina personuppgifter med hänsyn till direkt marknadsföring, inklusive den profilering som vi gör för att kunna anpassa vår direkta marknadsföring.

 • 4.7.2 Du har även när som helst rätt att med hänvisning till orsaker som rör din personliga situat-ion invända mot den behandling av dina personuppgifter som vi utför på basis av våra berät-tigade intressen, jfr punkt 2.1 och 2.3.

 • 4.8 Rätten att återkalla samtycke

 • 4.8.1 Du har alltid rätt att återkalla ett samtycke som du gett oss för en viss behandling av per-sonuppgifter. Om du vill återkalla ditt samtycke ombeds du kontakta oss på service@palora.se.

 • 4.9 Rätten att lämna klagomål

 • 4.9.1 Du har när som helst rätt att inlämna klagomål över vår behandling av dina personuppgifter till Datatilsynet, Borgergade 28, 5, DK-1300 København K. Klagomål kan bland annat läm-nas via e-post dt@datatilsynet.dk eller på telefon +45 33 19 32 00.

 • 5. RADERING AV PERSONUPPGIFTER

 • 5.1 Uppgifter som samlats in om din användning av webbplatsen, jfr punkt 2.1., raderas senast när du inte använt webbplatsen i 1 år.

 • 5.2 Uppgifter som inhämtats i samband med din registrering för vårt nyhetsbrev raderas när du återkallar ditt samtycke till nyhetsbrevet, såvida vi inte har något annat skäl att behandla uppgifterna.

 • 5.3 Uppgifter inhämtade i samband med köp som du gjort på webbplatsen enligt punkt 2.2 ra-deras i princip 3 år efter utgången av det kalenderår du gjorde ditt köp. Uppgifter kan dock lagras längre om vi har ett legitimt behov av längre lagring, t.ex. om det är nödvändigt för att rättsliga anspråk ska kunna fastställas, göras gällande eller försvaras, eller om lagring är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla juridiska krav. Räkenskapsinformation förvaras i 5 år fram till och med räkenskapsårets slut i enlighet med bokföringslagens krav.

 • 6. SÄKERHET

 • 6.1 Vi har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att motverka att personuppgifter oavsiktligt eller olovligen förstörs, går förlorade, ändras, försämras, kommer till obehörigas kännedom eller missbrukas.

 • 6.2 Endast medarbetare som har ett verkligt behov av åtkomst till dina personuppgifter för att utföra sitt arbete har tillgång till dem.

 • 7. KONTAKTUPPGIFTER

 • 7.1 Palora.se v/Scandia Trading ApS är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som sam-las in via webbplatsen.

 • 7.2 Om du har frågor eller kommentarer till denna personuppgiftspolicy eller vill utöva någon av dina rättigheter som återges i punkt 4, kan du kontakta:

  Palora.se v/Scandia Trading ApS
  Genvägen 1
  23162
  Trelleborg
  Sverige

  Tlf. nr.: 0411 881401
  E-mail: service@palora.se

 • 8. ÄNDRINGAR I PERSONUPPGIFTSPOLICYN

 • 8.1 Om vi genomför ändringar i personuppgiftspolicyn informeras du om dessa nästa gång du besöker webbplatsen.

 • 9. VERSIONER

 • 9.1 Detta är version 2 av Palora.ses personuppgiftspolicy, daterad 2018-11-01.